เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติ

        วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เดิมเป็น วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามนนโยบายรัฐบาลเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพสู่ชนบท จัวหวัดศรีสะเกษ  ได้ทำหนังสือถึงกรม อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2534 เพื่อขอสนับสนุนในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ระดับอำเภอ และในช่วงดังกล่าว นายพิสุทธิ์ บุญเจริญ ศึกษาธิการอำเภอกันทรลักษ์ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาและได้ปรึกษาหารือในการหาที่ดินสำหรับสร้าง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ โดย นายอำไพ บุญเริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา  ได้เสนอที่ดินซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา  เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์มีเนื้อที่ประมาน 100 กว่าไร่ มีการคมนาคมสะดวกและประชากรโดยรอบอาศัยอยู่หนาแน่น  ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม 2534 นายอำเภอกันทรลักษ์ นายสุรินทร์ พันพฤกษ์ ได้พิจารณาทำเรื่องเสนอขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นายจำนง โพธิสาร ได้มีบทบาทในการร่วมติดต่อประสานงานการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ จนได้รับความสำเร็จ ในการนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายบุญเทียม เจริญยิ่ง ให้ความเห็นชอบจึงได้มีคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 2921/2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535 แต่งตั้งให้ นายไพฑูรย์ ธนสีลังกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ พร้อมจัดสรรงบประมาณจำนวน 28.7 ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ได้ทำหารเปิดสอนรับนักเรียนนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2539 ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาพณิชยการ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2539 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้รับเกียรติจาก  ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประราชทานพิธีเปิดวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์อย่างเป็นทางการ
             เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายวาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ได้ดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคกนทรลักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ลงนามโดย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
              ปัจจบัน นายโสภา มะเครือสี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ มีบุคลากรจำนวน 108 คน นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน 1,960 คน
^