เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

KANTHARALAK TECHNICAL COLLEGE (KTC)

K – Knowledge        ความรอบรู้

T – Technical           ความเชี่ยวชาญ

C – Creative             ความคิดสร้างสรรค์

          KTC เป็นสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความคิดสร้าง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

วิสัยทัศน์
           มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ชุมชน ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ก้าวสู่ภาคีประชาคมอาเซียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1.จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการที่หลากหลาย
2.จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
3.พัฒนา งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
4.บริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา        ฝีมือดี มีคุณธรรม ”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา       ผู้นำบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ”
ปรัชญา                                    “ ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม ”
สีประจำวิทยาลัยฯ คือ              สีแสด  สีน้ำเงิน
ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ คือ    “ ดอกทองกวาว ”

^