Login Form  

   

ประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวโหลด
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
ร่างข้อกำหนด กฏกติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด
ข้อมูลประเมินผลรายวิชา 2.61
เครื่องมือเก็บรวบความข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.rar
คำสั่งเวรแต่งตั้งครู-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf
   

ผู้บริหาร  

1-1.jpg
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER