ITA  

   

Login Form  

   

สาธารณะสุข

   

ประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก

รายละเอียด

 

 

 

 

 

ท่านใด หรือ องค์กรณ์ใด

มีความประสงค์สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด COVID-19

สามารถติดต่อที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ดาวโหลด
แบบฟอร์ (สผ.2)และคำอธิบายวิธีการกรอก
แต่งตั้งครู-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม ประจำเดือน กันยายน  2563
แบบฟอร์มประเมินโครงการ
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปกติ
แบบฟอร์มแผนการรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและอื่นๆ
แบบสำรวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์
แบบรายงานผลโครงการ
คำสั่งเวรแต่งตั้งครู-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2563
แต่งตั้งครู-เจ้ำหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม ประจำเดือน มกราคม 2563
ส่งใบสมครเป็นกรรมการ 2562.doc
แบบเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ.-2-2562
แบบฟอร์มโครงงานนักเรียนปีการศึกษา-2562
แบบฟอร์มการนำเสนอหัวข้อวิชาโครงการ-2-2562
ข้อกำหนด 10 ประเภทสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562
แบบฟอร์มการจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด
ข้อมูลประเมินผลรายวิชา 2.61
เครื่องมือเก็บรวบความข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.rar
   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER