Login Form  

   

สาธารณะสุข

   

ประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก

รายละเอียด

 

 

 

 

 

ท่านใด หรือ องค์กรณ์ใด

มีความประสงค์สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด COVID-19

สามารถติดต่อที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

นักเรียน นักศึกษาสามารถสแกน QR Cod  

เพื่อส่งสลิปการโอนเงินค่าลงทะเบียน

        ระดับชั้น ปวช. จำนวน  580  บาท

        ระดับชั้น ปวส. จำนวน  980 บาท

จ่ายเข้าบัญชี  312-166914-1

ชื่อบัญชี  วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

 

        โดยระบุรายละเอียดส่งเข้าไลน์กลุ่มดังต่อไปนี้

1.สลิปการโอนเงิน

2.ชื่อ นามสกุล (ที่ถูกต้อง ชัดเจน)

3.ระดับชั้น และแผนกวิชาที่สมัครเรียน

 

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ดาวโหลด
แบบรายงานผลโครงการ
คำสั่งเวรแต่งตั้งครู-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2563
แต่งตั้งครู-เจ้ำหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม ประจำเดือน มกราคม 2563
ส่งใบสมครเป็นกรรมการ 2562.doc
แบบเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ.-2-2562
แบบฟอร์มโครงงานนักเรียนปีการศึกษา-2562
แบบฟอร์มการนำเสนอหัวข้อวิชาโครงการ-2-2562
ข้อกำหนด 10 ประเภทสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562
แบบฟอร์มการจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด
ข้อมูลประเมินผลรายวิชา 2.61
เครื่องมือเก็บรวบความข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.rar
   

ผู้บริหาร  

1-1.jpg
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER