Login Form  

   

ประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก

รายละเอียด

 

       ตารางการแข่งขันร้องเพลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา2562
          เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย
          เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง
          เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย
          เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง
          เกณฑ์การประกวดร้องเพลงสากล ชาย
          เกณฑ์การประกวดร้องเพลงสากล หญิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวโหลด
ใบสมัครคณะกรรมการให้คะแนน-อศจ. 2562
ส่งใบสมครเป็นกรรมการ 2562.doc
แบบเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ.-2-2562
แบบฟอร์มโครงงานนักเรียนปีการศึกษา-2562
แบบฟอร์มการนำเสนอหัวข้อวิชาโครงการ-2-2562
ข้อกำหนด 10 ประเภทสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562
แบบฟอร์มการจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด
ข้อมูลประเมินผลรายวิชา 2.61
เครื่องมือเก็บรวบความข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.rar
คำสั่งเวรแต่งตั้งครู-เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร-ยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf
   

ผู้บริหาร  

1-1.jpg
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER