ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561 09:24
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1078

ระดับ ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

      สาขางานยานยนต์

      สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม

      สาขาเครื่องมือกล

      สาขาผลิตภัณฑ์

      สาขางานไฟฟ้ากำลัง

      สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

      สาขางานช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชาพานิชญกรรม

      สาขางานการบัญชี

      สาขางานการตลาด

      สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

      สาขางานการโรงแรม

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

      สาขาเทคนิคยานยนต์

      สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง

      สาขางานไฟฟ้ากำลัง

      สาขางานเทคโนโลยีเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ

      สาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

      สาขางานเครื่องมือกล

      สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

      สาขางานการบัญชี

      สาขางานการตลาด

      สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

      สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม