งานบุคลากร

รายละเอียด
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 02:47
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1317

นางสาวเพ็ญธิดา 

แก้วคำ หัวหน้างานบุคลากร 

 

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑.  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๒  จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

๓   จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

๔   ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฎิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา                                                                                                                                         

๕   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

๖    ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออก                  หนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน เป็นต้น

๗    ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

๘   การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

๙    ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๑  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒ ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย