ITA  

   

Login Form  

   

สาธารณะสุข

   

งานอาคารสถานที่

รายละเอียด

ประดิษฐ์  ใจทรง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๘.๑  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

๘.๒  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง

๘.๓ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

๘.๔  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น

๘.๕ ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๘.๖ เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๘.๗  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘.๘  จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๘.๙  ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.๑๐ ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

   

ผู้บริหาร  

1-1.jpg
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER