งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 07:37
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1137

นางสาวณัตติยา   หล่อวินิจนันท์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

มีหน้าที่ดังนี้

๑ รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

๒  รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใน   และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๓ เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

๔  จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๕  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย