งานวัดผล

รายละเอียด
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:21
เขียนโดย Super User
ฮิต: 519

นางวีนัส  สวุรรณ

หัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

ทำหน้าที่ ผู้ช่วยฯงานวัดผลและประเมินผล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑  ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

๒  กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

๔  ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

๕  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งงานทะเบียน

๖  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

๗  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

๘  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

๙  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

๑๐  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๑ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงาน ตามลำดับขั้น

๑๒ ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓ ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย