งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รายละเอียด
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:26
เขียนโดย Super User
ฮิต: 512

ว่าที่ร้อยเอกสายชล  ทองแป

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

๒ จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

๓ วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ

๔ ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๕ ติดต่อ ประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

๖ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัตงานตามลำดับขั้น

๗ ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘ ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย