งานความร่วมมือ

รายละเอียด
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 09:00
เขียนโดย Super User
ฮิต: 361

นายสุขสันต์  สิทธิมวล

หัวหน้างานความร่วมมือ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

๒  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

๓  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๕  ดูแล  บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย