ITA  

   

Login Form  

   

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

รายละเอียด

 

ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์


     1.ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ นโยบายสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

"ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม"


วิสัยทัศน์
       มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมก้าวสู่มาตรฐานสากล


พันธกิจ
      1. ผลิตและพัฒนากำลงัคนด้านวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
      2. จัดการศึกษาสิชาชีพตามความต้องการของชุมชน
      3.พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
      4. บริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน


เป้าประสงค์
      1. ผู้เรียนได้คุณภาพและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
      2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
      3.บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
      4. นักเรียน นักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศ


เอกลักษณ์    "ผู้นำบริการวิชาชีพสู่ชุมชน"


อัตลักษณ์     "ฝีมือดี มีคุณธรรม"


นโยบายสถานศึกษา จัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี โดยยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


     2. จุดเด่น จุดด้อยที่สถานศึกษาควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา


            2.1 จุดเด่นของสถานศึกษา

                    1. สถานศึกามีการปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการส่งเสริมในด้านทักษะกีฬาและนันทนาการแก่ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง
                    2. ผู้บริหารสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล ( Good Governance) ทำให้การบริหารดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกกิดประสิทธิผลครอบคลุมตาม พันธกิจของสถานศึกษา
                    3. สถานศึกษาได้มีการวางแผนและดำเนินการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด และสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน
                    4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการการบริการและวิชาชีพโดยการมส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา โดยการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ผู้เรียนเป็นผู้มีฝีมือดี มีคุณธรรม
                    5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษามีกลไกการรับประกันคุณภาพในที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง


             2.2 จุดด้อยของสถานศึกษาที่ต้องพัฒนา


                    -ไม่มี-


             2.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
                    1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและประเมิณตามสภาพจริง เช่น จัดให้มีแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน เพิ่มกิจกรรมการบริการวิชาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ทักษะวิชาการแก่ผู้เรียน และส่งเสริมเรื่องจิตอาสาให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น
                    2. พัฒนาระบบการดูแลติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพร้อมในการปฏิบัติตนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมากขึ้น และส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการระบบการดูแลติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาจำนวนของนักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน
                    3. พัฒนาและให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-Net) และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านทักษะภาษาต่างประเทศ


     3. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาสถานศึกษา


             3.1 จุดแข็ง
                    1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลาย และให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
                    2. สถานศึกษาอยู่ในเขตบริการหลายอำเภอ และการคมนาคมสะดวก
                    3. สถานศึกษาส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ผู้เรียนอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน
                    4. สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนตามาตรฐานฝีมือแรงงาน
                    5. ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
                    6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ครูบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความสามัคคี อยู่ในวัยทำงาน และเป็นคนในพื้นที่
                    7. สถานศึกษามีโครงการรถรับ – ส่ง นักเรียน นักศึกษา
                    8. สถานศึกาได้ปลูกฝังระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ แก่นักเรียน นักศึกษา
                    9. สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
                  10. สถานศึกษามีการแนะแนวในการศึกษาต่อตามสาขาวิชาต่างๆอีกทั้งมีทุนสนับสนุนจากบุคลากร


            3.2 จุดอ่อน
                    1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยังไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับงาน “ Put the right man in the right job ”
                    2. ผู้บริหารและครูไม่มีแรงจูงใจในการใช้สื่อ ICT
                    3. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ
                    4. ครูและบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการทำวิจัยฯ
                    5. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการไม่ต่อเนื่อง
                    6. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือติดตามผู้เรียนไม่ต่อเนื่อง


           3.3 โอกาส
                    1. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
                    2. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อทดสอบฝีมือของผู้เรียนอาชีวะ
                    3. สอศ มีงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและครูไปฝึกงานในสถานประกอบการ
                    4. สอศ. และ วช.ให้การสนับสนุนงบประมาณในจัดทำวิจัยและนวัตกรรม
                    5. รัฐมีนโยบายเกี่ยวกับมาตราฐานการลดหย่อนภาษีกับสถานประกอบการที่ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
                    6. สอศ. มีนโยบายสนับสนุนโครงการ Fix it Center อาชีวบริการ เป็นต้น
                    7. สถานศึกษาอยู่ในเขตชุมชน/ท้องถิ่นโรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาให้ความร่วมมือ
                    8. มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และทุนเรียนฟรี 15 ปี จากรัฐบาล

 

อุปสรรค
      1. สถานประกอบการด้านทวิภาคีห่างไกลจากสถานศึกษา ลักษณะงานไม่ตรงกับวิชาชีพของผู้เรียน
      2. ขาดการตอบรับจากโรงเรียนที่ร่วมทำ MOU ระบบทวิศึกษา (ขาดความต่อเนื่องชัดเจน)
      3. การจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์ สื่อการสอน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
      4. สถานประกอบการในพื้นที่ที่นักเรียนนักศึกษาไปฝึกงานมีจำนวนน้อย
      5. ความรู้พื้นฐานของนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับต่ำ อันเนื่องมาจากฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาสุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคัน

 

     4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

          4.1  ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

             วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เดิมเป็น วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพสู่ชนบท จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำหนังสือถึงกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2534 เพื่อขอสนับสนุนในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ระดับอำเภอ และในช่วงดังกล่าว นายพิสุทธิ์ บุญเจริญ ศึกษาธิการอำเภอกันทรลักษ์  ได้มาตรวจเยี่ยม  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาและได้ปรึกษาหารือในการหาที่ดินสำหรับสร้าง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ โดย       นายอำไพ บุญเริ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา ได้เสนอที่ดินซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียน บ้านจานทองกวาววิทยา เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์มีเนื้อที่ประมาณ 100 กว่าไร่ มีการคมนาคมสะดวกและประชากรโดยรอบอาศัยอยู่หนาแน่น ต่อมาในวันที่ 22 ตุลาคม 2534 นายอำเภอกันทรลักษ์         นายสุรินทร์ พันพฤกษ์ ได้พิจารณาทำเรื่องเสนอขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาอนุมัติ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายจำนงค์ โพธิสาโร ได้มีบทบาทในการร่วมติดต่อประสานงานการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ จนได้รับความสำเร็จ ในการนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายบุญเทียม เจริญยิ่ง ให้ความเห็นชอบจึงได้มีคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 2921/2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2535 แต่งตั้งให้ นายไพฑูรย์ ธนสีลังกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์             เป็นผู้ประสานในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ พร้อมจัดสรรงบประมาณจำนวน 28.7 ล้านบาท          เพื่อดำเนินการก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ได้ทำการเปิดสอน  รับนักเรียนนักศึกษารุ่นแรก     ปีการศึกษา 2539 ใน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาพณิชยการ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2539  วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ อย่างเป็นทางการ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 นายวาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2555 ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ลงนามโดย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเปิดป้ายวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  อย่างเป็นทางการ

ปัจจุบัน นายโสภา  มะเครือสี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 115 คน นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.  ปวส. และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  จำนวน 2,545  คน

ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายไพฑูรย์ ธนสีลังกูร             ทำหน้าที่ประสานงานการจัดตั้ง พ.ศ. 2535-2536 
                                            ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536-2541

2. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์     ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2549

3. นายยงยุทธ จันทวารา             ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2553

4. นายวาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์             ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553-2556

5. ดร.โสภา มะเครือสี                ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

----- ข้อมูลเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2562 -----

 

----- แผนงาน 2561 -----

 

 

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER