ITA  

   

Login Form  

   

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียด

 

 

       7.2 จำนวนนักเรียน  นักศึกษา

ประจำปีการศึกษา  1/2562

 

         1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น  2,558   คน                        หน่วย: คน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

ปวส.  

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

สาชาวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานยานยนต์

120

129

80

329

-

-

-

329

  - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม

60

42

41

143

-

-

-

143

  - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

-

-

-

-

35

32

67

67

  - สาขางานเทคนิคยานยนต์

-

-

-

-

50

44

94

94

  - สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

180

171

121

472

85

76

161

161

สาขาวิชาโลหะการ

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานเชื่อมโลหะ

15

9

7

31

-

-

-

31

  - สาขางานเทคนิคเชื่อมโลหะ

-

-

-

-

10

-

10

10

รวม

15

9

7

31

10

-

10

41

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานเครื่องมือกล

80

96

49

225

-

-

-

225

  - สาขางานเทคนิคการผลิต

-

-

-

-

30

21

51

51

รวม

80

96

49

225

30

21

51

276

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

60

65

42

167

-

-

-

167

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

60

34

35

129

-

-

-

129

รวม

120

99

77

296

-

-

-

296

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

ปวส.

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

-

-

-

-

30

30

60

60

  - สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

30

30

60

60

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

26

26

52

52

รวม

-

-

-

-

26

26

52

52

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

   - สาขางานก่อสร้าง

20

12

6

38

-

-

-

38

รวม

20

12

6

38

-

-

-

38

ประเภทวิชาพณิชยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานการบัญชี

120

105

126

351

-

-

-

351

  - สาขางานการตลาด

40

48

34

122

-

-

-

122

  - สาขางานคอมพิวเตอร์

80

83

71

234

-

-

-

234

รวม

240

236

231

707

-

-

-

707

ประเภทบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานการบัญชี

-

-

-

-

80

87

167

167

รวม

-

-

-

-

80

87

167

167

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

-

-

-

-

50

54

104

104

รวม

-

-

-

-

50

54

104

104

สาขาวิชาการตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานการตลาด

-

-

-

-

25

17

42

42

รวม

-

-

-

-

25

17

42

42

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานการโรงแรม

40

35

26

101

25

16

41

142

รวม

40

35

26

101

25

16

41

142

รวมทั้งสิ้น

695

658

517

1,870

361

327

688

2,558

 

* ข้อมูลจากงานทะเบียน  ณ  วันที่ 27 กันยายน 2561 

 

            2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2562) รวมทั้งสิ้น 650  คน

 

2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

600 คน

2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ(แกนมัธยม)

- คน

2.3  หลักสูตรเกษตรกรฯระยะสั้น

-  คน

2.4  หลักสูตรระยะสั้น ตชด. 

50 คน

2.5  หลักสูตร ปชด.

-  คน

2.6  หลักสูตรอื่นๆ(108 อาชีพ) 

-  คน

2.7  หลักสูตรอื่นๆ(พระราชดำริฯ)  

-  คน

2.8  หลักสูตรอื่นๆ(ร่วมกับหน่วยงานอื่น)

- คน

 

ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษาปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2561

 

               1.หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น    2,545     คน                หน่วย:คน

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

ปวส.

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

สาชาวิชาเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานยานยนต์

129

86

71

286

-

-

-

286

  - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม

42

41

35

118

-

-

-

118

  - สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

-

-

18

18

-

-

-

18

  - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

-

-

-

-

32

38

70

70

  - สาขางานเทคนิคยานยนต์

-

-

-

-

44

32

76

76

  - สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง

-

-

-

-

-

19

19

19

รวม

171

127

124

422

76

89

165

587

สาขาวิชาโลหะการ

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานเชื่อมโลหะ

9

7

17

33

-

-

-

33

  - สาขางานเทคนิคเชื่อมโลหะ

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

9

7

17

33

-

-

-

33

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานเครื่องมือกล

96

49

29

174

-

-

-

174

  - สาขางานเทคนิคการผลิต

-

-

-

-

21

26

47

47

รวม

96

49

29

174

21

26

47

221

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

65

42

45

152

-

-

-

152

  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

34

35

48

117

-

-

-

117

รวม

99

77

93

269

-

-

-

269

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานเทคนิคเครื่องกลไฟฟ้า

-

-

-

-

30

36

66

66

  - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในขบวนขนส่งทางบก

 

 

 

 

-

1

1

67

รวม

-

-

-

-

30

37

67

67

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

26

26

52

52

รวม

-

-

-

-

26

26

52

52

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานก่อสร้าง

12

6

17

35

-

-

-

35

รวม

12

6

17

35

-

-

-

35

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560

รวมทั้งสิ้น

ปวช.

ปวส.

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

ปี 1

ปี 2

รวม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานการบัญชี

105

126

79

310

-

-

-

310

  - สาขางานการขาย

48

34

46

128

-

-

-

128

  - สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ

83

71

40

194

-

-

-

194

รวม

236

231

165

632

-

-

-

632

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

  สาขาวิชาการบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานการบัญชี

-

-

-

-

87

74

161

161

รวม

-

-

-

-

87

74

161

161

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานพัฒนาเว็บเพจ

-

-

-

-

54

43

97

97

รวม

-

-

-

-

54

43

97

97

สาขาวิชาการตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานการตลาด

-

-

-

-

17

20

37

37

รวม

-

-

-

-

17

20

37

37

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

  - สาขางานการโรงแรม

35

26

36

97

16

10

26

123

รวม

35

26

36

97

16

10

26

123

เพิ่ม-ซ้ำ อุตสาหกรรม (ปวช.)

-

-

-

139

-

-

-

139

เพิ่ม-ซ้ำ อุตสาหกรรม (ปวส.)

-

-

-

36

-

-

-

36

เพิ่ม-ซ้ำ พาณิชยกรรม (ปวช.)

-

-

-

48

-

-

-

48

เพิ่ม-ซ้ำ บริหารธุรกิจ (ปวส.)

-

-

-

8

-

-

-

8

รวมทั้งสิ้น

658

523

481

1,893

327

325

652

2,545

                   

       

 

         2. นอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา(2561) รวมทั้งสิ้น  650  คน

 

2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 600

 คน
2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ(แกนมัธยม)

-

 คน
2.3  หลักสูตรเกษตรกรฯระยะสั้น

-

 คน
2.4  หลักสูตรระยะสั้น ตชด. 

50

 คน
2.5  หลักสูตร ปชด.  

-

 คน
2.6  หลักสูตรอื่นๆ(108 อาชีพ) 

-

 คน


                                                                                       * ข้อมูลจากงานทะเบียน 

                                                                                 ณ  วันที่  27  กันยายน  2561

 

        7.1 ข้อมูลนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ประจำปีการศึกษา  2/2561

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561

รวมทั้งสิ้น

 ปวช.

ม.6   

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

- - -

สาชาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า

- - -

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมการก่อสร้าง

- - -

สาขาวิชาการบัญชี

- - -

สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน

- - -

รวมทั้งสิ้น

- - -

 

----- ข้อมูลเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2562 -----   

----- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาประจำปี 2561 -----

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER