ITA  

   

Login Form  

   

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

รายละเอียด
โครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ที่ รายชื่อโครงการ  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ
 งปม.จากส่วนกลาง  บำรุงการศึกษา
1 โครงการกิจกรรม 5 ส  -   -  งานบริหารงานทั่วไป  
2 โครงการกิจกรรม 5 ส  -   -  งานบัญชี  
3 โครงการกิจกรรม 5 ส  -   -  งานการเงิน  
4 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562       20,000 งานทะเบียน  
5 โครงการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562       15,000 งานทะเบียน  
6 โครงการทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562       26,000 งานทะเบียน  
7 โครงการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร     400,000 งานอาคารสถานที่  
8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์       50,000 งานอาคารสถานที่  
9 โครงการจัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่     100,000 งานอาคารสถานที่  
10 โครงการปรับปรุงศาลพระภูมิ       80,000 งานอาคารสถานที่  
11 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร       80,000 งานอาคารสถานที่  
12 โครงการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า     100,000 งานอาคารสถานที่  
13 โครงการปรับปรุงระบบน้ำดื่ม       50,000 งานอาคารสถานที่  
14 โครงการจัดหาบุคลากรงานอาคารสถานที่    -  งานอาคารสถานที่  
15 โครงการเชิดชูครูดีเด่น ประจำปี 2562        5,000 งานบุคลากร  
16 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา       15,000 งานบุคลากร  
17 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในสถานศึกษา       10,000 งานบุคลากร  
18 โครงการตักบาตรต้อนรับปีใหม่        5,000 งานบุคลากร  
19 โครงการสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" 2562       10,000 งานบุคลากร  
20 โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน       20,000 งานบุคลากร  
21 โครงการอบรม พัสดุ,การเงิน,บัญชี       15,000 งานพัสดุ  
22 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์         50,000 งานประชาสัมพันธ์  
23 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ        60,000 งานประชาสัมพันธ์  
24 โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและอัดสปอร์ตโฆษณารับสมัครนักเรียน นักศึกษาผ่านรายการวิทยุ เสียงตามสาย        50,000 งานประชาสัมพันธ์  
25 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์         20,000 งานประชาสัมพันธ์  
26 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์         30,000 งานประชาสัมพันธ์  
27 โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในสถานศึกษา          25,000 งานประชาสัมพันธ์  
28 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 2562      40,000   งานส่งเสริมการค้า  
29 โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้รียนอาชีวศึกษา 2562      10,000   งานส่งเสริมการค้า  
30 โครงการเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสถานศึกษา       15,000 งานส่งเสริมการค้า  
สู่ความเป็นเลิศ ระดับ อศจ. ประจำปีงบประมาณ 2562    
31 โครงการเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสถานศึกษา       10,000 งานส่งเสริมการค้า  
สู่ความเป็นเลิศ ระดับ ภาค. ประจำปีงบประมาณ 2562    
32 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2562     100,000   งานส่งเสริมการค้า  
34 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ       25,500 งานส่งเสริมการค้า  
35 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     200,000 งานประกันคุณภาพ  
36 โครงการอบรมการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       37,850 งานประกันคุณภาพ  
37 โครงการประกวดสิ่งประดิฐษ์และโครงการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562       30,000 งานวิจัย  
38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562       31,800 งานวิจัย  
39 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562     126,500   งานวิจัย  
40 โครงการนำเสนอหัวข้อสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562        7,000 งานวิจัย  
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562       32,300 งานวิจัย  
42 โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ       20,000 งานความร่วมมือ  
43 โครงการการจัดทำระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562       10,000 งานบริหารความเสี่ยง  
44 โครงการจัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์     125,000   งานศูนย์ข้อมูล  
45 โครงการเช่าสัญญาณเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วอินเตอร์เน็ต     160,000   งานศูนย์ข้อมูล  
46 โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ     100,000   งานศูนย์ข้อมูล  
47 โครงการอบรมการใช้ระบบสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ต     125,000   งานศูนย์ข้อมูล  
48 โครงการจัดทำปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562        5,000 งานวางแผน  
49 โครงการกิจกรรม 5 ส. งานวางแผนและงบประมาณ  -    งานวางแผน  
50 โครงการติดตามผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  -    งานวางแผน  
51 โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561        2,000 งานวางแผน  
52 โครงการกิจกรรมหน้าเสาธง เสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม      20,000   งานกิจกรรม  
53 โครงการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา        5,000   งานกิจกรรม  
54 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด      20,000   งานกิจกรรม  
55 โครงการแข่งกีฬาสีภายใน      40,000   งานกิจกรรม  
56 โครงการส่งเสริมประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง       60,000 งานกิจกรรม  
57 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ        5,000   งานกิจกรรม  
58 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา      20,000   งานกิจกรรม  
59 โครงการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานและประชุม อวท.ระดับจังหวัด      50,000   งานกิจกรรม  
60 โครงการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานและประชุม อวท.ระดับภาค      40,000   งานกิจกรรม  
61 โครงการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานและประชุม อวท.ระดับชาติ      30,000   งานกิจกรรม  
62 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม      30,000   งานกิจกรรม  
63 โครงการประดับแถม 3 สี ลูกเสือวิสามัญ      20,000   งานกิจกรรม  
64 โครงการประดับแถม 2 สี ลูกเสือวิสามัญ      20,000   งานกิจกรรม  
65 โครงการพัฒนาบุคลากรชมรมลุกเสือ      30,000   งานกิจกรรม  
66 โครงการปรับปรุงคูหาลูกเสือ        5,000   งานกิจกรรม  
67 โครงการอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ      10,000   งานกิจกรรม  
68 โครงการเตรียมรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ      10,000   งานกิจกรรม  
69 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือภาค/ชาติ      30,000   งานกิจกรรม  
70 โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการ นักศึกษาอวท.      15,000   งานกิจกรรม  
71 โครงการพัฒนากิจกรรมอาสาและพัฒนาจิต        5,000   งานกิจกรรม  
72 โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่      40,000   งานกิจกรรม  
73 โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครูของนักเรียน นักศึกษา      20,000   งานกิจกรรม  
74 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับ อศจ.ศรีสะเกษ      50,000   งานกิจกรรม  
75 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับ ภาค     100,000   งานกิจกรรม  
76 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับ ชาติ     100,000   งานกิจกรรม  
77 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา      10,000   งานกิจกรรม  
78 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม การทำบุญตักบาตร      10,000   งานกิจกรรม  
79 โครงการอบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาหา  พัฒนาอีคิว”        5,000   งานกิจกรรม  
80 โครงการงดเหล้า เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษา        1,000   งานกิจกรรม  
81 โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ      10,000   งานกิจกรรม  
82 โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร      10,000   งานกิจกรรม  
83 โครงการเตรียมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย      40,000   งานกิจกรรม  
84 โครงการเลือกตั้งคระกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย        3,000   งานกิจกรรม  
85 โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงหน้าเสาธง ส่งเสริมสภาวะผู้นำ)      30,000   งานกิจกรรม  
86 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา(ซ่อมกิจกรรม)        5,000   งานกิจกรรม  
87 โครงการโรงเรียนคุณธรรม      40,000   งานกิจกรรม  
88 โครงการประกวดมารยาทไทยเนื่องในวันครู      10,000      
89 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ        5,000   งานกิจกรรม  
90 โครงการดูแล ฟื้นฟู บำรุงรักษาต้นไม้ในและนอกสถานที่      10,000   งานกิจกรรม  
91 โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      10,000   งานกิจกรรม  
92 โครงการประกวดร้องเพลง        5,000   งานกิจกรรม  
93 โครงการประกวดโฟล์ซอง        5,000   งานกิจกรรม  
94 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ อบรม อวท.      15,000   งานกิจกรรม  
95 โครงการศึกษาดูงาน  -       
96 โครงการกิจกรรมชมรม  -       
97 โครงการประกวดสุนทรพจน์        5,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
98 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์)        5,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
99 โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้        5,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
100 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ        5,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
101 โครงการวิทยาศาสตร์เอสโซ่      10,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
102 โครงการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์        7,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
103 โครงการOne Day One Word        3,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
104 โครงการChrismas Day        3,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
105 โครงการEnglish Speaking Day        3,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
106 โครงการTalk around        3,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
107 โครงการวันสุนทรภู่        5,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
108 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียน นักศึกษา        5,000   งานกิจกรรม/แผนกสามัญ  
109 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย        5,000   งานโครงการพิเศษฯ  
110 โครงการวันเอดส์โลก        2,000   งานโครงการพิเศษฯ  
111 โครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก        2,000   งานโครงการพิเศษฯ  
112 โครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด        3,000   งานโครงการพิเศษฯ  
113 โครงการอบรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์        2,500   งานโครงการพิเศษฯ  
114 โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562       30,000 งานแนะแนว  
115 โครงการแนะแนวสัญจร ภายนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562       50,000 งานแนะแนว  
116 โครงการจัดทำทำเนียบรุ่น ประจำปีการศึกษา 2562        5,000 งานแนะแนว  
117 โครงการติตตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562        5,000 งานแนะแนว  
118 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  -   -  งานแนะแนว  
119 โครงการ Open house เปิดประตูสู่อาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562     100,000 งานแนะแนว  
120 โครงการศึกษาต่อภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561       10,000 งานแนะแนว  
121 โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562        5,000 งานแนะแนว  
122 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562        5,000 งานแนะแนว  
123 โครงการทำป้ายแนะแนวการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562       60,000 งานแนะแนว  
124 โครงการปันน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2562       10,000 งานแนะแนว  
125 โครงการสานสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครอง       10,000 งานครูที่ปรึกษา  
126 โครงการจัดทำสมุดประจำตัวนักเรียน นักศึกษา (PORT - FOLIO)       25,000 งานครูที่ปรึกษา  
127 โครงการจัดทำสมุดบันทึกการพบนักเรียน นักศึกษา       20,000 งานครูที่ปรึกษา  
128 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา       50,000 งานครูที่ปรึกษา  
129 โครงการการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนผ่านระบบออไลน์         5,000 งานครูที่ปรึกษา  
130 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่นักเรียน        1,500 งานสวัสดิการ  
131 โครงการประเมินสุขาภิบาลโรงอาหาร        5,000 งานสวัสดิการ  
132 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  -   -  งานสวัสดิการ  
133 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา        5,000 งานสวัสดิการ  
134 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์       50,000 งานสวัสดิการ  
135 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562       45,000 งานโครงการพิเศษฯ  
136 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center thailand 4.0)     250,000 งานโครงการพิเศษฯ  
137 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562       45,400 งานโครงการพิเศษฯ  
138 โครงการอาชีวะอาสา เทสกาลสงกานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562       45,400 งานโครงการพิเศษฯ  
139 โครงการส่งเสริมลพัฒนาการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ        6,000 งานปกครอง  
140 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างงานปกครอง ครูเวรฯ และรปภ.       35,000 งานปกครอง  
141 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  -   -  งานปกครอง  
142 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต       32,600 งานปกครอง  
143 โครงการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาและออกพบผู้ปกครอง        3,000 งานปกครอง  
144 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข        3,000 งานปกครอง  
145 โครงการปฐมนิเทศ นักสึกษา และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ        9,000   งานทวิฯ  
146 โครงการแนะแนวทางเลือกสถานประกอบการที่ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ      10,000   งานทวิฯ  
147 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา หลังการฝึกงาน      12,000   งานทวิฯ  
148 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและครูฝึกในสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี        5,000   งานทวิฯ  
149 โครงการไหว้ครูฝึกในสถานประกอบการ        3,000   งานทวิฯ  
150 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ      20,000   งานทวิฯ  
151 โครงการศึกษาดูงาน (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี)      50,000   งานทวิฯ  
152 โครงการปรับปรุงสำนักงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      50,000   งานทวิฯ  
153 โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ      50,000   งานทวิฯ  
154 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ     150,000   งานทวิฯ  
155 โครงการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ      50,000   งานทวิฯ  
156 โครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกศึกษา)      50,000   งานพัฒนาหลักสูตรฯ  
157 โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน   1,000,000   งานพัฒนาหลักสูตรฯ ระยะสั้น
158 โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพระยะสั้นพัฒนาคุณภาพ การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน   2,000,000   งานพัฒนาหลักสูตรฯ ระยะสั้น
159 โครงการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน        5,000   งานพัฒนาหลักสูตรฯ  
160 โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้      40,000   งานพัฒนาหลักสูตรฯ  
161 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ     200,000   งานพัฒนาหลักสูตรฯ  
162 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี      50,000   งานพัฒนาหลักสูตรฯ  
163 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา   3,000,000   งานพัฒนาหลักสูตรฯ  
164 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง      52,000   งานพัฒนาหลักสูตรฯ  
165 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการตลาด ประจำปีการศึกษา 2562        5,000   แผนกวิชาการตลาด  
166 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากวถานประกอบการมาให้ความรู้ด้านการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562        5,000   แผนกวิชาการตลาด  
167 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การปฏิบัติงานขาย ประจำปีงบประมาณ 2562      10,000   แผนกวิชาการตลาด  
168 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562     828,000   แผนกวิชาการตลาด  
169 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562        2,000   แผนกวิชาการตลาด  
170 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562        1,500   แผนกวิชาการตลาด  
171 โครงการพัมนาผู้เรียนด้านศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562        1,500   แผนกวิชาการตลาด  
172 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562      20,000   แผนกวิชาการตลาด  
173 โครงการพัมฒนาครู - บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์       30,000   แผนกวิชาช่างยนต์  
174 โครงการอบรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์     450,000   แผนกวิชาช่างยนต์  
175 โครงการรถประหยัดน้ำมัน      50,000   แผนกวิชาช่างยนต์  
176 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย        5,000   แผนกวิชาช่างยนต์  
177 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ      10,000   แผนกวิชาช่างยนต์  
178 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ       25,000   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
179 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      10,000   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
180 โครงการเยื่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา         5,000   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
181 โครงการอิเล็กทรอนิกส์บริการชุมชน      10,000   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
182 โครงการปูพื้นกระเบื้องทางเดินแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง     126,000   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
183 โครงการซ่อมครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน (เครื่องกลึง)     100,000   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
184 โครงการปรับปรุงห้องพักครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน     130,000   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
185 โครงการกั้นห้องเก็บเครื่องมือ (Tool Room)      89,000   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
186 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการบัญชี ปีการศึกษา 2562        5,000   แผนกวิชาการบัญชี  
187 โครงการอบรมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน        3,000   แผนกวิชาการบัญชี  
188 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดไทยและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบัญชี     640,000   แผนกวิชาการบัญชี  
189 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        2,000   แผนกวิชาการบัญชี  
190 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562        3,000   แผนกวิชาการบัญชี  
191 โครงการ Big Cleanning Day แผนกวิชาการบัญชี        2,000   แผนกวิชาการบัญชี  
192 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ ประจำปีการศึกษา 2562      20,000   แผนกวิชาการบัญชี  
193 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี "เต้นบาสโลป"        3,000   แผนกวิชาการบัญชี  
194 โครงการเตรียมฝึกทักษะวิชาชีพด้านการบัญชีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562        5,000   แผนกวิชาการบัญชี  
195 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี นักศึกษาวิชาชีพการบัญชี        3,000   แผนกวิชาการบัญชี  
196 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพการบัญชี         3,000   แผนกวิชาการบัญชี  
197 โครงการน้ำใส ใจสัมพันธ์ พี่น้องผูกพันธ์        5,000   แผนกวิชาการโรงแรม  
198 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ        5,000   แผนกวิชาการโรงแรม  
199 โครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณลัษณะความเป็นผู้นำ        8,000   แผนกวิชาการโรงแรม  
200 โครงการห้องน้ำแผนก     100,000   แผนกวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม  
201 โครงการระบบน้ำดื่มสะอาด สาขาวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม      50,000   แผนกวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม  
202 โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายภายใน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม      20,000   แผนกวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม  
203 โครงการพัฒนาและปรับปรุง รถแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง      25,000   แผนกวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม  
204 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์        15,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
บดินทรเทพยวรางกูร        
205 โครงการการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2562      30,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
206 โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ของนักเรียน นักศึกษา        2,500   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
207 โครงการหมวดวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      17,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
208 โครงการวันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม      15,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
209 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ      15,000   แผนกวิชาสามัญสัมพนธ์  
210 โครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์      20,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
211 โครงการแข่งขันคณิตศสาตร์ระดับสถานศึกษา      30,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
212 โครงการ Talk around        5,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
213 โครงการ English Speaking Day        3,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
214 โครงการ Haloween Day      15,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
215 โครงการ One Day One Word        5,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
216 โครงการเตรียมแข่งขันทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ        2,000   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
217 โครงการปรับปรุงและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์     202,500   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
218 โครงการอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์         3,000   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
219 โครงการธนาคารขยะ      10,000   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
220 โครงการสอบประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2562      20,000   งานวัดผลและประเมินผล  
221 โครงการพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผล      15,000   งานวัดผลและประเมินผล  
222 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา      20,000   งานวัดผลและประเมินผล  
223 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ประจำปีการศึกษา 2562        5,000   งานวัดผลและประเมินผล  
224 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างเชื่อมโลหะ         8,000   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
225 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมโลหะ      20,000   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
  รวมทั้งหมด 11,898,000 2,639,350    
   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER