ITA  

   

Login Form  

   

งานบุคลากร

รายละเอียด

นางสาวเพ็ญธิดา 

แก้วคำ หัวหน้างานบุคลากร 

 

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑.  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๒  จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

๓   จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

๔   ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฎิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา                                                                                                                                         

๕   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

๖    ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออก                  หนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน เป็นต้น

๗    ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

๘   การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

๙    ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๑  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒ ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER