งานบัญชี

รายละเอียด
หมวด: ประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 14:50
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 14:50
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 14:50
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1320

น.ส.สุลัดดา   ยอดกุล

หัวหน้างานบัญชี 

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑  จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒  จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติราชการรายปี

๔   ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน

๕ เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๘   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙   ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย