ITA  

   

Login Form  

   

งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

นางสาวณัตติยา   หล่อวินิจนันท์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

มีหน้าที่ดังนี้

๑ รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

๒  รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใน   และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๓ เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

๔  จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๕  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER