ITA  

   

Login Form  

   

งานวัดผล

รายละเอียด

นางวีนัส  สวุรรณ

หัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

ทำหน้าที่ ผู้ช่วยฯงานวัดผลและประเมินผล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑  ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

๒  กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

๔  ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

๕  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งงานทะเบียน

๖  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

๗  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

๘  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

๙  ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

๑๐  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๑ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงาน ตามลำดับขั้น

๑๒ ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓ ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER