งานวิทยห้องสมุด

รายละเอียด
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 15:23
เขียนโดย Super User
ฮิต: 715

นางสาวจิรายุ  บรรพตพิทักษ์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑ วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๒  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

๓  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๕  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖  ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย