ITA  

   

Login Form  

   

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รายละเอียด

ว่าที่ร้อยเอกสายชล  ทองแป

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

๒ จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

๓ วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ

๔ ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๕ ติดต่อ ประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

๖ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัตงานตามลำดับขั้น

๗ ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘ ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER