ITA  

   

Login Form  

   

งานความร่วมมือ

รายละเอียด

นายสุขสันต์  สิทธิมวล

หัวหน้างานความร่วมมือ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

๒  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

๓  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔ จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๕  ดูแล  บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER