งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายละเอียด
หมวด: ประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 16:05
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564 13:41
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 16:05
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1048

 

 

 

 หัวหน้างานประกันคณภาพฯ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

๑  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๒  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

๓  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆในสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

๔  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

๕  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา

๖  จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

๗  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย