ITA  

   

Login Form  

   

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียด

นายบุญแต่ง  ป้อมหิน

หัวหน้างานกิจกรรม 

 

มีหน้าที่ดังนี้

๑  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรม ชมรมต่างๆขึ้นภายในสถานศึกษา

๒ ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆขึ้นในสถานศึกษาเช่นองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อ.ก.ท.)

องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.), องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย      (อ.ค.ท.) , องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ธ.ท) , องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ศ.ท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน                

๓  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

๕  ควบคุมดูแลกิจกรรม ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

๖  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

๗  ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหนาเสาธง

๘  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๙  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑๐  จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงาน ตามลำดับขั้น

๑๑  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒  ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER