"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

รายละเอียด
หมวด: ข่าวใหม่
สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2564 13:57
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2564 13:57
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2564 13:57
เขียนโดย Super User
ฮิต: 81

งานสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยนำไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

โครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากร ให้รู้จักหวงแหน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืนรวมถึงให้รู้จักอนุรักษ์พันธ์ุไม้หายาก ซึ่งเป็นทรัพยากรของชุมชนและสังคมเพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ การอนุรักษ์และขยายพันธ์พืชที่หายาก โดยมีกิจกรรม ให้นักเรียนเข้าร่วมเช่น กิจกรรมทำร่างป้ายชื่อพันธ์ุไม้ กิจกรรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์  เพื่อสร้างความตระหนักปลูกฝังรักษ์พันธ์ุไม้ท้องถิ่นแก่นักเรียนนักศึกษาในวิทยลัยฯ