ITA  

   

Login Form  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการสร้างซ่อมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน และโครงการบ้านร่วมใจกาชาด

        วานนี้ นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบบ้านในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการสร้างซ่อมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน และโครงการบ้านร่วมใจกาชาด เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ              
 • หน่วยฉีดวัคซีน โควิด-19 เคลื่อนที่

          วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมคณะ ผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ มอบสิ่งของ ขนม นมกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ที่เข้ารับวัคซีน ในเขตพื้นที่บริการตำบล จานใหญ่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) โดยหน่วยฉีดวัคซีน โควิด -19 เคลื่อนที่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจานใหญ่ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  
 • หน่วยฉีดวัคซีน โควิด-19 เคลื่อนที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่

           วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิช รัตวาลย์ ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน หน่วยฉีดวัคซีน โควิด -19 เคลื่อนที่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่ ได้มาให้บริการ วัคซีนแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่บริการ ตำบลจานใหญ่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
 • การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

  วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน      
 • ขอขอบพระคุณบริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัดและชมรมเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

          วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณ บริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัด และชมรมเทคโนโลยี ตัวถังและสีรถยนต์ ที่มอบ ผลิตภัณฑ์ สีพ่นซ่อมรถยนต์ ให้แก่แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป    
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

            วัันพุธ ที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหา-กรุณาธิคุณ ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

         วันอังคาร ที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้ริหาร และคณะครู ได้ร่วมพิธีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นราชสักการะเพื่อเป็นการสนองต่อพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป " ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
 • โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

    โครงการอบรมออนไลน์ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ และ การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็น ผู้ประกอบการ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ และสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ นายชวพจน์ ศุภสาร ม.อุบลราชธานี นางนงลักษณ์ ศรีชา หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  
 • ประชุมเตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์

          วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เปิดประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะครู  ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยท่านผู้อำนวยการ ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line และ On-Demand โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความพร้อมในเวลาที่เหมาะสมตามทฤษฏีความพร้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความยืดหยุ่นในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา        นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวขอบคุณ คณะครูและบุคลากรที่ได้ร่วมภารกิจในโครงการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา   
 • การคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๕

              คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ร่วมประชุมหารือ และได้ลงพื้นที่ ติดตาม สภาพความเป็นอยู่ ของนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๕ ระดับปวช. ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/ต่อภาคเรียน และระดับปวส. ภาคเรียนละ ๒๗,๕๐๐ บาท/ต่อภาคเรียน จนจบปริญญาตรี โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ขาดแคลนแต่ต้องมีความพยายาม คัดเลือกเพียง ๑ คน    
 • คืนนักศึกษาสู่อ้อมกอด

        วันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในโครงการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามมาตรการการควบคุมโรค          โดยท่านนายอำเภอกันทรลักษ์ ได้กล่าวพบปะ ให้กำลังใจกับนักศึกษาและผู้ปกครองที่มารอรับนักศึกษากลับคืนสู่อ้อมกอด พร้อมกันนี้ท่านยังได้กล่าวเน้นย้ำ ให้นักศึกษา ผู้ปกครองได้ตระหนักและร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเข้ม ตามมาตรการการป้องกันโรค นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ร่วมบริจาค ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการเฝ้าระวังตามโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์             
 • ขอบพระคุณวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

         วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับ และกราบขอบพระคุณ ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร ที่นำสิ่งของมามอบ ได้แก่อาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในพื้นที่เสี่ยงระหว่างการกักตัว ๑๔ วัน  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้          
 • เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (รอบ๒)

          วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ตำแหน่งกลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม และตำแหน่งกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในวันนี้มีการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินในรอบแรก เพื่อเข้ารับเป็นพนักงานราชการ โดยมีนายสมศักดิ์  จันทานิตย์ นายอาทร ศรีมะณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมคณะครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินและเลือกสรร     
 • ขอบคุณน้ำใจ จากผู้ใหญ่ใจดี

                วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  นำโดย นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ขอขอบพระคุณ ตัวแทนจากคุณพรเลิศ มาทวี (ท่าทรายมาทวี) ที่ได้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน ๖ ลัง ,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๖ ลัง และ ขอบพระคุณ กำนันเทพทัย แก่นสาร บ้านโพนทอง หมู่ ๑๓  ที่ได้บริจาค น้ำดื่ม จำนวน  ๒ แพ็ค, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๖ ลัง  ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19)            
 • ตรวจเยี่ยม ป้องกันฯ

          วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์นำคณะผู้บริหาร คณะครูฝ่ายอาคารและสถานที่ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนนักศึกษา ที่กลับจาก                ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยงจากต่างจังหวัด ในสถานที่กักตัวในวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้ได้ใช้เทคโนโลยี โดรนบังคับมือ (Drone) เป็นเครื่องมือในการพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคในบริเวณสถานที่นักเรียนนักศึกษาพักพิงอาศัย กักตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19)  
 • ขอบพระคุณน้ำใจ

         วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๔๐ น. คุณอุดร จันดี จากร้านภูมิทรัพย์ซุปเปอร์ อ. เบญจลักษ์ มีจิตศรัทธาน้ำใจ มอบอาหารเครื่องดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๑ ลังและน้ำดื่ม ๖ ลัง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสถานที่รองรับ กักตัว กลุ่มเสี่ยง หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19)  
 • ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

          วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๕๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  นำโดยนายสมศักดิ์  จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นายอาทร  ศรีมะณี  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมทั้งคณะครู ขอขอบพระคุณ นายวิชิต ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อบจ.) ที่ได้บริจาค ข้าวกล่องและน้ำดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19)  
 • ขอเชิญชวนร่วมโครงการอบรมออนไลน์ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

        โครงการอบรมออนไลน์ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา  2564  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ และสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่  21-22  กรกฎาคม  2564  สมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บ่มเพาะฯวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์        โดยวิทยากร นายชวพจน์ ศุภสาร ม.อุบลราชธานี นางนงลักษณ์ ศรีชา หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  
 • ประเมินสมรรถนะ

          วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ดำเนินการประเมินผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน ๒ อัตรา โดยทางวิทยาลัยฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย และคัดกรองวัดอุณภูมิอย่างเข้มงวด   
 • ขอบคุณกำลังใจ จากผู้ใหญ่ใจดี

                 วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นายสมศักดิ์  จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการฝ้ายบริหารทรัพยากร และ นายอาทร  ศรีมะณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  พร้อมทั้งคณะครู ร่วมแสดงความขอบคุณและต้อนรับ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านจาน ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายฉลวย จิบจันทร์ และตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ที่ได้บริจาค ข้าวสารและอาหารแห้ง จำนวน 45 ชุด , น้ำดื่มแบบขวด จำนวน ๑๐ แพ็ค และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑ ลัง  ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝีกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 • ขอบคุณกำลังใจ จากผู้ใหญ่ใจดี

            วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นายสมศักดิ์  จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการฝ้ายบริหารทรัพยากร และ นายอาทร  ศรีมะณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  พร้อมทั้ง คณะครู ร่วมแสดงความขอบคุณและต้อนรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งศักดิ์ซีเมนต์บล็อก ที่ได้บริจาคน้ำดื่มแบบขวด จำนวน ๒๒ แพ็ค , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๔ ลัง และ ปลากระป๋อง จำนวน ๑ ลัง ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝีกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ขอบคุณน้ำใจ จากผู้ใหญ่ใจดี

          วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดยนายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความขอบคุณและต้อนรับ ตัวแทนจากคุณพรเลิศ มาทวี (ท่าทรายมาทวี) ที่ได้บริจาคน้ำดื่มแบบขวด จำนวน ๓ แพ็ค และ น้ำดื่มแบบถ้วยจำนวน ๗ ลัง ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝีกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • โครงการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายที่ยังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่กลับขากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยง โดยทางวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการการคัดกรองนักเรียนนักศึกษาตามมาตรการการป้องกันโรค ตาม (ศบค.) โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับทางสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ รพสต.จานใหญ่ พร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมคัดกรอง เฝ้าระวัง และร่วมประเมินสถานการณ์ของนักเรียนนักศึกษา                        
 • On-line ๑๐๐%

              วันพุธที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๔  นโยบายวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้แบบ On-line ๑๐๐% งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ยังไม่คลี่คลาย ทางวิทยาลัยฯ จึงประกาศให้นักเรียนนักศึกษาเรียนออนไลน์ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย            วันนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานคณะครู ร่วมถ่ายทอดสด วาไรตี้ออนไลน์ เพื่อชี้แจงข้อมูล และอัปเดทข่าวสารให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนให้ทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด โดยมีการจัดดนตรีบรรเลงพร้อมทั้งให้ข้อมูลเรื่องโทษยาเสพติด เพื่อเป็นการร่วมตระหนักและรณรงค์ป้องกันจากภัยยาเสพติดให้ห่างไกลจากมืิอเรา
 • ความพร้อมสู่การเรียนในสัปดาห์ที่ ๓

         ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครูบุคลากรทุกท่าน วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน เวลา ๐๘.๐๕ น. นายอาทร  ศรีมะณี  รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กล่าวกับนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธง ช่วงทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ท่านได้พบปะกับนักเรียนนักศึกษา และแสดงความห่วงใยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยท่านได้กล่าวเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนในภาคปฏิบัติในแผนกวิชา พร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 ,ปวส.1 และกล่าวอวยพรสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษา           จากนั้น นายชัยศิริ  ตุ้มคง ครูวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ได้พบปะชี้แจงความพร้อมการเข้าเรียนในสัปดาห์ที่ ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินที่นำมาในวิทยาลัยฯ ที่เป็นของมีค่าด้วยความปลอดภัยและการสูญหายของทรัพย์สิน พร้อมทั้งยังเป็นห่วงเป็นใยนักเรียนนักศึกษาในการมาเรียนวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติตามมาตราการอย่างเข้มข้น          
 • มาตราการเข้มข้น เพื่อทุกคนปลอดภัย

                            วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มสัปดาห์ที่ ๓ ของการเรียนภาคปฏิบัติและการเรียนออนไลน์ สำหรับการเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ในทุก ๆ วันทำการมาเรียนของผู้เรียน จะมีครูเวรประจำวันคอยยืนประจำการ สแกนวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองเบื้องต้นของนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติ โดยทางวิทยาลัยฯ มีเจลล้างมือพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิประจำอยู่หน้าประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ เป็นการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เรียน        เวลา ๐๘.๐๕ น นางสาวณญาดา อุราเลิศ ครูเวรประจำวันได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษาโดยเน้นย้ำให้ผู้เรียนตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย                 
 • มุฑิตาคารวะ อัญมณีแห่งตระกาศ

  "มุฑิตาคารวะ อัญมณีแห่งตระกาศ"         วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธิมุทิตาจิต และบายศรีสู่ขวัญบุคลากรซึ่งลาออกจากราชการได้แก่ นางเกษตะนา ศรีวรบุญ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป.ศก.๔ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในคุณงามความดีที่กระทำมาตั้งแต่รับราชการมาเป็นเวลาหลายปี โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น      
 • สัปดาห์ที่ 2 ผู้เรียนปลอดภัย on-site ปลอดเชื้อ

           วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ นายสุประวัติ  ขันทอง ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษา และยังได้เปิดประสบการณ์ เล่าทักษะชีวิต ในระหว่างการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข โดยกล่าวกับนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติในวิทยาลัยฯ          สำหรับบรรยากาศในห้องเรียนของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน โดยวันนี้ปฏิบัติเรื่องงานตะไบ แก่นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สอนโดย ว่าที่ร้อยเอกสายชล ทองแป ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความตื่นเต้นของนักเรียนระดับ ปวช.๑ ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ของการเรียนสายช่าง ระหว่างการเรียนการปฏิบัติ ภายในห้องเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด
 • ผู้เรียนปลอดภัย on-site ปลอดเชื้อ

              เสริมสร้างบุคลิกภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯ วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕ต๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ธิมา อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษาในช่วงเช้าร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยท่านได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา ทักษะการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้เป็นคนที่มีความมั่นใจและพร้อมในการร่วมกิจกรรมการเรียนในทุกรูปแบบ และท่านยังได้กล่าวถึงทักษะการใช้ชีวิต มารยาททางสังคมเบื้องต้น กับนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติในวิทยาลัยฯ           จากนั้นนายกิตติ  ผลดี ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ยังได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย          บรรยากาศในห้องเรียนของแผนกวิชาการบัญชี โดยวันนี้ปฏิบัติเรื่องการพิมพ์ดีดเบื้องต้นแก่นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สอนโดยนางสาววันดี ปานฟัก ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานระหว่างการเรียนการปฏิบัติ ภายในห้องเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด        
 • "ประเมิน ๓ ดาว ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์"

          ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคกัทรลักษ์ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด นำโดย นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนายอาทร  ศรีมะณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาววันดี ปานฟัก หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ และคณะ โดยเข้ารับการประเมิน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นการติดตามและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ ๓ ดาว (รอบปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
 • ติดตาม รับมือ โควิด-19

                 รู้ทัน เข้าถึง ปลอดภัย วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์  ในการติดตามสร้างความตระหนักและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยท่านได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองตามหลักมาตรการการป้องกันโรค ๖ ข้อ แก่ทางวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่้ชื้อในสถานศึกษา และท่านยังได้พบปะ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการให้กำลังใจและแสดงความห่วงใย         นอกจากนี้ท่านยังได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินโครงการมา และยังให้คำแนะนำสมาชิกชมรมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง                                                                                                                                                                                              
 • "อวยพร Luban workshop"

          นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้กล่าวอวยพรและกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม ว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากผู้นำของรัฐบาลจีนและไทยตลอดจนความพยายามและการอุทิศตน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคเทียนจินเป๋อไห่ ประเทศจีน ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจนเสร็จสิ้นโครงการ Luban workshop. ที่ทำให้นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดระยะเวลา เป็นเวลาครบ ๕ ปี ในนามของวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ขออวยพรและกล่าวชื่นชมและขอบคุณในโอกาสดังกล่าว
 • ดีใจตื่นเต้น...ที่เป็นนักเรียนวิทยาลัยฯ

          ความรู้สึกของผู้เรียนระดับปวช.๑ นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ได้แสดงความรู้สึกกับคณะครูอาจารย์ในระหว่างการเรียนออนไลน์ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผ่านไป ๑ สัปดาห์แล้ว รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่การเรียนการสอนของคุณครูอาจารย์ทุกท่านยังคงเต็มที่ และยังสนุกสนานเหมือนเดิม โดยนักเรียนได้ยืนกล่าวแสดงความรู้สึกหน้าเสาธงกับคุณครูเวรประจำวัน ซึ่งสัมภาษณ์นักเรียนโดยอาจารย์ทราทิตย์ ชิดชม         จากนั้นท่านผู้อำนวยการ นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้ขึ้นกล่าวสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและยังกล่าวสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนักศึกษาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 โดยเน้นย้ำในเรื่องของ Social distancing. การเว้นระยะห่างทางสังคม และการร่วมกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย   
 • รับข่าว เช้าวัน โดยท่านรองฯ

                  ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครูบุคลากรทุกท่าน วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กล่าวกับนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธง ช่วงทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ท่านได้พบปะกับนักเรียนนักศึกษา และแสดงความห่วงใยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยท่านได้กล่าวเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนในภาคปฏิบัติในแผนกวิชา พร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 และกล่าวอวยพรสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษา         
 • ผู้เรียนปลอดภัย On-site ปลอดเชื้อ

          "สอนภาคปฏิบัติให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active learning. เปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน Teacher turn in to Facilitator."        นโยบายของท่านวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ให้นโยบายแก่ครูผู้สอนในช่วงการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกคน ที่มีการเรียนรู้ในรูปแบบ on-line และ on-site         โดยวันนี้ วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แผนกช่างก่อสร้าง มีการจัดการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เรื่องการเขียนแบบออกแบบการก่อสร้างของนักศึกษาปวส. สอนโดยอาจารย์วงกต จิตรประเสริฐ ซึ่งบรรยากาศในชั้นเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครันเต็มองค์ประกอบและยังมีการปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing. เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ        นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ยังกล่าวอีกว่า วิทยาลัยฯของเรา จะต้องมีการควบคุมอัตราการมาเรียนของผู้เรียนในรูปแบบ on-site ภายในสถานศึกษาแผนกวิชาละ ๑๐% ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดเชื้อ ปลอดภัย    
 • “ วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day ”

           สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น.  วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  ร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ โดยความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในบริเวณที่พบแหล่งเพาะพันธุ์ุยุงในวิทยาลัยฯ และให้ข้อมูลการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามหลัก ๕ ป. ๑ ข. แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
 • เปิดภาคเรียนที่1/2564วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

          วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยให้นักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยในรูปแบบ (on-site) ในรายวิชาภาคปฏิบัติโดยจัดตารางเรียนแบบ Block Release ให้นักศึกษาบางกลุ่มมาเรียนไม่เกินแผนกวิชาละ ไม่เกิน 40 คน และ ให้เรียนภาคทฤษฎีรูปแบบ (online) ครบทุกรายวิชาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
   

ขอขอบพระคุณบริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัดและชมรมเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

รายละเอียด

        วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณ บริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัด และชมรมเทคโนโลยี ตัวถังและสีรถยนต์ ที่มอบ ผลิตภัณฑ์ สีพ่นซ่อมรถยนต์ ให้แก่แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

 

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER