ITA  

   

Login Form  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการสร้างซ่อมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน และโครงการบ้านร่วมใจกาชาด

        วานนี้ นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบบ้านในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการสร้างซ่อมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน และโครงการบ้านร่วมใจกาชาด เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ              
 • หน่วยฉีดวัคซีน โควิด-19 เคลื่อนที่

          วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมคณะ ผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ มอบสิ่งของ ขนม นมกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ที่เข้ารับวัคซีน ในเขตพื้นที่บริการตำบล จานใหญ่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) โดยหน่วยฉีดวัคซีน โควิด -19 เคลื่อนที่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจานใหญ่ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  
 • หน่วยฉีดวัคซีน โควิด-19 เคลื่อนที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่

           วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิช รัตวาลย์ ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน หน่วยฉีดวัคซีน โควิด -19 เคลื่อนที่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่ ได้มาให้บริการ วัคซีนแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่บริการ ตำบลจานใหญ่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
 • การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

  วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน      
 • ขอขอบพระคุณบริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัดและชมรมเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์

          วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณ บริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัด และชมรมเทคโนโลยี ตัวถังและสีรถยนต์ ที่มอบ ผลิตภัณฑ์ สีพ่นซ่อมรถยนต์ ให้แก่แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป    
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

            วัันพุธ ที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหา-กรุณาธิคุณ ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔

         วันอังคาร ที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้ริหาร และคณะครู ได้ร่วมพิธีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นราชสักการะเพื่อเป็นการสนองต่อพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป " ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
 • โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

    โครงการอบรมออนไลน์ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ และ การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็น ผู้ประกอบการ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ และสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ นายชวพจน์ ศุภสาร ม.อุบลราชธานี นางนงลักษณ์ ศรีชา หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  
 • ประชุมเตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์

          วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เปิดประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะครู  ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยท่านผู้อำนวยการ ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line และ On-Demand โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความพร้อมในเวลาที่เหมาะสมตามทฤษฏีความพร้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความยืดหยุ่นในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา        นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวขอบคุณ คณะครูและบุคลากรที่ได้ร่วมภารกิจในโครงการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา   
 • การคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๕

              คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ร่วมประชุมหารือ และได้ลงพื้นที่ ติดตาม สภาพความเป็นอยู่ ของนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๕ ระดับปวช. ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/ต่อภาคเรียน และระดับปวส. ภาคเรียนละ ๒๗,๕๐๐ บาท/ต่อภาคเรียน จนจบปริญญาตรี โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ขาดแคลนแต่ต้องมีความพยายาม คัดเลือกเพียง ๑ คน    
 • คืนนักศึกษาสู่อ้อมกอด

        วันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในโครงการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามมาตรการการควบคุมโรค          โดยท่านนายอำเภอกันทรลักษ์ ได้กล่าวพบปะ ให้กำลังใจกับนักศึกษาและผู้ปกครองที่มารอรับนักศึกษากลับคืนสู่อ้อมกอด พร้อมกันนี้ท่านยังได้กล่าวเน้นย้ำ ให้นักศึกษา ผู้ปกครองได้ตระหนักและร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเข้ม ตามมาตรการการป้องกันโรค นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ร่วมบริจาค ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการเฝ้าระวังตามโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์             
 • ขอบพระคุณวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

         วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับ และกราบขอบพระคุณ ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร ที่นำสิ่งของมามอบ ได้แก่อาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในพื้นที่เสี่ยงระหว่างการกักตัว ๑๔ วัน  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้          
 • เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (รอบ๒)

          วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ตำแหน่งกลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม และตำแหน่งกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในวันนี้มีการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินในรอบแรก เพื่อเข้ารับเป็นพนักงานราชการ โดยมีนายสมศักดิ์  จันทานิตย์ นายอาทร ศรีมะณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมคณะครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินและเลือกสรร     
 • ขอบคุณน้ำใจ จากผู้ใหญ่ใจดี

                วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  นำโดย นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ขอขอบพระคุณ ตัวแทนจากคุณพรเลิศ มาทวี (ท่าทรายมาทวี) ที่ได้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน ๖ ลัง ,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๖ ลัง และ ขอบพระคุณ กำนันเทพทัย แก่นสาร บ้านโพนทอง หมู่ ๑๓  ที่ได้บริจาค น้ำดื่ม จำนวน  ๒ แพ็ค, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๖ ลัง  ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19)            
 • ตรวจเยี่ยม ป้องกันฯ

          วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์นำคณะผู้บริหาร คณะครูฝ่ายอาคารและสถานที่ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนนักศึกษา ที่กลับจาก                ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยงจากต่างจังหวัด ในสถานที่กักตัวในวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้ได้ใช้เทคโนโลยี โดรนบังคับมือ (Drone) เป็นเครื่องมือในการพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคในบริเวณสถานที่นักเรียนนักศึกษาพักพิงอาศัย กักตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19)  
 • ขอบพระคุณน้ำใจ

         วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๔๐ น. คุณอุดร จันดี จากร้านภูมิทรัพย์ซุปเปอร์ อ. เบญจลักษ์ มีจิตศรัทธาน้ำใจ มอบอาหารเครื่องดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๑ ลังและน้ำดื่ม ๖ ลัง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสถานที่รองรับ กักตัว กลุ่มเสี่ยง หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19)  
 • ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

          วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๕๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  นำโดยนายสมศักดิ์  จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นายอาทร  ศรีมะณี  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมทั้งคณะครู ขอขอบพระคุณ นายวิชิต ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อบจ.) ที่ได้บริจาค ข้าวกล่องและน้ำดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19)  
 • ขอเชิญชวนร่วมโครงการอบรมออนไลน์ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

        โครงการอบรมออนไลน์ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา  2564  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ และสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่  21-22  กรกฎาคม  2564  สมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บ่มเพาะฯวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์        โดยวิทยากร นายชวพจน์ ศุภสาร ม.อุบลราชธานี นางนงลักษณ์ ศรีชา หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  
 • ประเมินสมรรถนะ

          วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ดำเนินการประเมินผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน ๒ อัตรา โดยทางวิทยาลัยฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย และคัดกรองวัดอุณภูมิอย่างเข้มงวด   
 • ขอบคุณกำลังใจ จากผู้ใหญ่ใจดี

                 วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นายสมศักดิ์  จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการฝ้ายบริหารทรัพยากร และ นายอาทร  ศรีมะณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  พร้อมทั้งคณะครู ร่วมแสดงความขอบคุณและต้อนรับ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านจาน ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายฉลวย จิบจันทร์ และตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ที่ได้บริจาค ข้าวสารและอาหารแห้ง จำนวน 45 ชุด , น้ำดื่มแบบขวด จำนวน ๑๐ แพ็ค และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑ ลัง  ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝีกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 • ขอบคุณกำลังใจ จากผู้ใหญ่ใจดี

            วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นายสมศักดิ์  จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการฝ้ายบริหารทรัพยากร และ นายอาทร  ศรีมะณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  พร้อมทั้ง คณะครู ร่วมแสดงความขอบคุณและต้อนรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งศักดิ์ซีเมนต์บล็อก ที่ได้บริจาคน้ำดื่มแบบขวด จำนวน ๒๒ แพ็ค , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๔ ลัง และ ปลากระป๋อง จำนวน ๑ ลัง ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝีกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ขอบคุณน้ำใจ จากผู้ใหญ่ใจดี

          วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดยนายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความขอบคุณและต้อนรับ ตัวแทนจากคุณพรเลิศ มาทวี (ท่าทรายมาทวี) ที่ได้บริจาคน้ำดื่มแบบขวด จำนวน ๓ แพ็ค และ น้ำดื่มแบบถ้วยจำนวน ๗ ลัง ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลับจากฝีกประสบการณ์วิชาชีพในพื้นที่เสี่ยง (โควิด-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • โครงการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายที่ยังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่กลับขากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยง โดยทางวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการการคัดกรองนักเรียนนักศึกษาตามมาตรการการป้องกันโรค ตาม (ศบค.) โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับทางสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ รพสต.จานใหญ่ พร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมคัดกรอง เฝ้าระวัง และร่วมประเมินสถานการณ์ของนักเรียนนักศึกษา                        
 • On-line ๑๐๐%

              วันพุธที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๔  นโยบายวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้แบบ On-line ๑๐๐% งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ยังไม่คลี่คลาย ทางวิทยาลัยฯ จึงประกาศให้นักเรียนนักศึกษาเรียนออนไลน์ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย            วันนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานคณะครู ร่วมถ่ายทอดสด วาไรตี้ออนไลน์ เพื่อชี้แจงข้อมูล และอัปเดทข่าวสารให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคนให้ทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ป้องกันต้านภัยยาเสพติด โดยมีการจัดดนตรีบรรเลงพร้อมทั้งให้ข้อมูลเรื่องโทษยาเสพติด เพื่อเป็นการร่วมตระหนักและรณรงค์ป้องกันจากภัยยาเสพติดให้ห่างไกลจากมืิอเรา
 • ความพร้อมสู่การเรียนในสัปดาห์ที่ ๓

         ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครูบุคลากรทุกท่าน วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน เวลา ๐๘.๐๕ น. นายอาทร  ศรีมะณี  รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กล่าวกับนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธง ช่วงทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ท่านได้พบปะกับนักเรียนนักศึกษา และแสดงความห่วงใยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยท่านได้กล่าวเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนในภาคปฏิบัติในแผนกวิชา พร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 ,ปวส.1 และกล่าวอวยพรสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษา           จากนั้น นายชัยศิริ  ตุ้มคง ครูวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ได้พบปะชี้แจงความพร้อมการเข้าเรียนในสัปดาห์ที่ ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินที่นำมาในวิทยาลัยฯ ที่เป็นของมีค่าด้วยความปลอดภัยและการสูญหายของทรัพย์สิน พร้อมทั้งยังเป็นห่วงเป็นใยนักเรียนนักศึกษาในการมาเรียนวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติตามมาตราการอย่างเข้มข้น          
 • มาตราการเข้มข้น เพื่อทุกคนปลอดภัย

                            วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มสัปดาห์ที่ ๓ ของการเรียนภาคปฏิบัติและการเรียนออนไลน์ สำหรับการเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ในทุก ๆ วันทำการมาเรียนของผู้เรียน จะมีครูเวรประจำวันคอยยืนประจำการ สแกนวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองเบื้องต้นของนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติ โดยทางวิทยาลัยฯ มีเจลล้างมือพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิประจำอยู่หน้าประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ เป็นการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เรียน        เวลา ๐๘.๐๕ น นางสาวณญาดา อุราเลิศ ครูเวรประจำวันได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษาโดยเน้นย้ำให้ผู้เรียนตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย                 
 • มุฑิตาคารวะ อัญมณีแห่งตระกาศ

  "มุฑิตาคารวะ อัญมณีแห่งตระกาศ"         วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธิมุทิตาจิต และบายศรีสู่ขวัญบุคลากรซึ่งลาออกจากราชการได้แก่ นางเกษตะนา ศรีวรบุญ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป.ศก.๔ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในคุณงามความดีที่กระทำมาตั้งแต่รับราชการมาเป็นเวลาหลายปี โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น      
 • สัปดาห์ที่ 2 ผู้เรียนปลอดภัย on-site ปลอดเชื้อ

           วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ นายสุประวัติ  ขันทอง ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษา และยังได้เปิดประสบการณ์ เล่าทักษะชีวิต ในระหว่างการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข โดยกล่าวกับนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติในวิทยาลัยฯ          สำหรับบรรยากาศในห้องเรียนของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน โดยวันนี้ปฏิบัติเรื่องงานตะไบ แก่นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สอนโดย ว่าที่ร้อยเอกสายชล ทองแป ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความตื่นเต้นของนักเรียนระดับ ปวช.๑ ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ของการเรียนสายช่าง ระหว่างการเรียนการปฏิบัติ ภายในห้องเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด
 • ผู้เรียนปลอดภัย on-site ปลอดเชื้อ

              เสริมสร้างบุคลิกภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯ วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕ต๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ธิมา อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษาในช่วงเช้าร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยท่านได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา ทักษะการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้เป็นคนที่มีความมั่นใจและพร้อมในการร่วมกิจกรรมการเรียนในทุกรูปแบบ และท่านยังได้กล่าวถึงทักษะการใช้ชีวิต มารยาททางสังคมเบื้องต้น กับนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติในวิทยาลัยฯ           จากนั้นนายกิตติ  ผลดี ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ยังได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย          บรรยากาศในห้องเรียนของแผนกวิชาการบัญชี โดยวันนี้ปฏิบัติเรื่องการพิมพ์ดีดเบื้องต้นแก่นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สอนโดยนางสาววันดี ปานฟัก ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานระหว่างการเรียนการปฏิบัติ ภายในห้องเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด        
 • "ประเมิน ๓ ดาว ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์"

          ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคกัทรลักษ์ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด นำโดย นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนายอาทร  ศรีมะณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาววันดี ปานฟัก หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ และคณะ โดยเข้ารับการประเมิน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นการติดตามและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ ๓ ดาว (รอบปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
 • ติดตาม รับมือ โควิด-19

                 รู้ทัน เข้าถึง ปลอดภัย วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์  ในการติดตามสร้างความตระหนักและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยท่านได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองตามหลักมาตรการการป้องกันโรค ๖ ข้อ แก่ทางวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่้ชื้อในสถานศึกษา และท่านยังได้พบปะ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการให้กำลังใจและแสดงความห่วงใย         นอกจากนี้ท่านยังได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินโครงการมา และยังให้คำแนะนำสมาชิกชมรมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง                                                                                                                                                                                              
 • "อวยพร Luban workshop"

          นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้กล่าวอวยพรและกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม ว่าด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากผู้นำของรัฐบาลจีนและไทยตลอดจนความพยายามและการอุทิศตน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคเทียนจินเป๋อไห่ ประเทศจีน ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจนเสร็จสิ้นโครงการ Luban workshop. ที่ทำให้นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดระยะเวลา เป็นเวลาครบ ๕ ปี ในนามของวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ขออวยพรและกล่าวชื่นชมและขอบคุณในโอกาสดังกล่าว
 • ดีใจตื่นเต้น...ที่เป็นนักเรียนวิทยาลัยฯ

          ความรู้สึกของผู้เรียนระดับปวช.๑ นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ได้แสดงความรู้สึกกับคณะครูอาจารย์ในระหว่างการเรียนออนไลน์ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผ่านไป ๑ สัปดาห์แล้ว รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่การเรียนการสอนของคุณครูอาจารย์ทุกท่านยังคงเต็มที่ และยังสนุกสนานเหมือนเดิม โดยนักเรียนได้ยืนกล่าวแสดงความรู้สึกหน้าเสาธงกับคุณครูเวรประจำวัน ซึ่งสัมภาษณ์นักเรียนโดยอาจารย์ทราทิตย์ ชิดชม         จากนั้นท่านผู้อำนวยการ นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้ขึ้นกล่าวสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและยังกล่าวสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนักศึกษาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 โดยเน้นย้ำในเรื่องของ Social distancing. การเว้นระยะห่างทางสังคม และการร่วมกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย   
 • รับข่าว เช้าวัน โดยท่านรองฯ

                  ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครูบุคลากรทุกท่าน วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กล่าวกับนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธง ช่วงทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ท่านได้พบปะกับนักเรียนนักศึกษา และแสดงความห่วงใยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยท่านได้กล่าวเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนในภาคปฏิบัติในแผนกวิชา พร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 และกล่าวอวยพรสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษา         
 • ผู้เรียนปลอดภัย On-site ปลอดเชื้อ

          "สอนภาคปฏิบัติให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active learning. เปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน Teacher turn in to Facilitator."        นโยบายของท่านวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ให้นโยบายแก่ครูผู้สอนในช่วงการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกคน ที่มีการเรียนรู้ในรูปแบบ on-line และ on-site         โดยวันนี้ วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แผนกช่างก่อสร้าง มีการจัดการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เรื่องการเขียนแบบออกแบบการก่อสร้างของนักศึกษาปวส. สอนโดยอาจารย์วงกต จิตรประเสริฐ ซึ่งบรรยากาศในชั้นเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครันเต็มองค์ประกอบและยังมีการปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing. เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ        นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ยังกล่าวอีกว่า วิทยาลัยฯของเรา จะต้องมีการควบคุมอัตราการมาเรียนของผู้เรียนในรูปแบบ on-site ภายในสถานศึกษาแผนกวิชาละ ๑๐% ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดเชื้อ ปลอดภัย    
 • “ วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day ”

           สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น.  วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  ร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ โดยความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในบริเวณที่พบแหล่งเพาะพันธุ์ุยุงในวิทยาลัยฯ และให้ข้อมูลการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามหลัก ๕ ป. ๑ ข. แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
 • เปิดภาคเรียนที่1/2564วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

          วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยให้นักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยในรูปแบบ (on-site) ในรายวิชาภาคปฏิบัติโดยจัดตารางเรียนแบบ Block Release ให้นักศึกษาบางกลุ่มมาเรียนไม่เกินแผนกวิชาละ ไม่เกิน 40 คน และ ให้เรียนภาคทฤษฎีรูปแบบ (online) ครบทุกรายวิชาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
   

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

รายละเอียด

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน

 

 

 

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER