ITA  

   

Login Form  

   

"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

รายละเอียด

งานสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยนำไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

โครงการสวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากร ให้รู้จักหวงแหน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืนรวมถึงให้รู้จักอนุรักษ์พันธ์ุไม้หายาก ซึ่งเป็นทรัพยากรของชุมชนและสังคมเพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ การอนุรักษ์และขยายพันธ์พืชที่หายาก โดยมีกิจกรรม ให้นักเรียนเข้าร่วมเช่น กิจกรรมทำร่างป้ายชื่อพันธ์ุไม้ กิจกรรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์  เพื่อสร้างความตระหนักปลูกฝังรักษ์พันธ์ุไม้ท้องถิ่นแก่นักเรียนนักศึกษาในวิทยลัยฯ

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER